CTCP Nước – Môi trường Bình Dương

Ngành nghề

Tiện ích/ Nước

CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase) tiền thân là Trung tâm Cấp thủy Bình Dương, được thành lập từ trước năm 1975. Hiện Biwase hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt đô thị và công nghiệp. Ngoài ra, Biwase cũng tham gia cung cấp dịch vụ thu gom và xử lý rác thải.

Năm 2021, Biwase tập trung mở rộng các nhà máy nước với tổng công suất cấp nước 760.000 m3/ngày, sản lượng nước tiêu thụ 174 triệu m3. Với lĩnh vực xử lý nước thải sinh hoạt, công ty có tổng công suất xử lý 70.000m3/ngày đêm với tỷ lệ thu gom nước thải đô thị ngày càng tăng.

Doanh thu thuần hợp nhất đã kiểm toán của Biwase năm 2021 đạt 3.118 tỉ đồng, tăng 3,6%, lợi nhuận sau thuếđạt 748 tỉ đồng, tăng 41% so với năm 2020. Năm 2021, tỷ lệ thất thoát nước của Biwase ở mức 5%, giảm 0,33% so với năm trước đó. Biwase đang thúc đẩy mở rộng mạng lưới bằng cách mua lại các công ty nước địa phương tại Đồng Nai và Cần Thơ.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img