Đây là năm thứ tám liên tiếp Forbes Việt Nam lập danh sách thương hiệu và năm thứ ba tính toán thương hiệu công ty theo lĩnh vực. Danh sách năm 2023 tập trung vào nhóm công ty trong lĩnh vực hàng tiêu dùng cá nhân và công nghiệp. Forbes Việt Nam xác định giá trị thương hiệu dựa trên dữ liệu tài chính, do vậy một số công ty tư nhân lớn không hợp tác cung cấp số liệu tài chính sẽ không xuất hiện trong danh sách.

 

Thực hiện: GIANG THANH, KHỔNG LOAN, MINH TÂM, TRỌNG NAM & TẠ HỒNG PHÚC

25 Thương hiệu Công ty Hàng tiêu dùng cá nhân & Công nghiệp dẫn đầu

Hiển thị theo:

25 Thương hiệu Công ty Hàng tiêu dùng cá nhân & Công nghiệp dẫn đầu

Xem
12
mục
tên công ty
ngành hàng
Năm thành lập
Giá trị thương hiệu

Danh sách có sự hỗ trợ tính toán định lượng của công ty Chứng khoán SSI

Năm thứ tám Forbes Việt Nam tính toán giá trị thương hiệu các công ty dẫn đầu và năm thứ ba tính toán theo lĩnh vực. Năm 2023 danh sách tính toán trong lĩnh vực hàng tiêu dùng cá nhân và hàng tiêu dùng công nghiệp. Theo nguyên tắc chung, lợi nhuận của doanh nghiệp được tạo ra từ tài sản hữu hình và vô hình. Vì vậy, thương hiệu của một công ty có đóng góp vào lợi nhuận, phần đóng góp này giúp xác định giá trị thương hiệu công ty đó.

Để tính toán, Forbes Việt Nam tập hợp dữ liệu tài chính của các công ty trong ngành hàng tiêu dùng cá nhân và công nghiệp. Với các công ty đại chúng, chúng tôi sử dụng báo cáo tài chính kiểm toán ba năm gần nhất . Với các công ty tư nhân, chúng tôi cần sự hợp tác cung cấp số liệu tài chính. Các công ty không hợp tác cung cấp số liệu không có tên trong danh sách.

Với sự hỗ trợ của công ty chứng khoán SSI, chúng tôi sử dụng phương pháp của Forbes (Mỹ) để tính toán. Chúng tôi loại bỏ lợi nhuận tạo ra từ các tài sản hữu hình để xác định lợi nhuận của công ty tạo ra từ tài sản vô hình. Giá trị thương hiệu công ty được xác định từ con số này sau khi phân bổ hệ số đóng góp của thương hiệu trong từng ngành và hệ số P/E trung bình của ngành đó tại thời điểm tính toán.