Năm thứ bảy Forbes Việt Nam lập danh sách thương hiệu và năm thứ hai việc tính toán thương hiệu công ty phân chia theo lĩnh vực. Danh sách năm 2022 tính toán với ngành thực phẩm và đồ uống. Việc xác định dựa trên số liệu tài chính nên một số công ty tư nhân lớn không hợp tác cung cấp số liệu sẽ không có tên trong danh sách.

 

Thực hiện: GIANG THANH, KHỔNG LOAN, MINH TÂM, TRỌNG NAM & TẠ HỒNG PHÚC

25 thương hiệu công ty F&B dẫn đầu

Hiển thị theo:

25 thương hiệu công ty F&B dẫn đầu

Xem
12
mục
tên công ty
ngành hàng
Năm thành lập
Giá trị thương hiệu

Danh sách có sự hỗ trợ tính toán định lượng của công ty Chứng khoán SSI

Năm 2022, Forbes Việt Nam tính toán giá trị thương hiệu của các công ty trong lĩnh vực F&B. Sự điều chỉnh này bắt đầu từ năm 2021 nhằm mở rộng đối tượng tính toán và tập trung tính toán chuyên sâu trong từng lĩnh vực. Theo nguyên tắc chung, lợi nhuận của doanh nghiệp được tạo ra từ tài sản hữu hình và vô hình. Vì vậy, thương hiệu có đóng góp vào lợi nhuận, phần đóng góp đó chính là giá trị thương hiệu công ty đó.

Để tính toán, Forbes Việt Nam tập hợp dữ liệu tài chính của các công ty trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống có thời gian hoạt động trên năm năm. Với các công ty đại chúng, chúng tôi sử dụng báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Với một số công ty tư nhân lớn, chúng tôi cần sự hợp tác cung cấp các số liệu tài chính (Tân Hiệp Phát, TH Milk… không công bố số liệu). Forbes Việt Nam loại bỏ các công ty kinh doanh lỗ hoặc có vị thế thấp trong ngành. Với sự hỗ trợ tính toán của công ty chứng khoán SSI, sử dụng phương pháp độc quyền của Forbes (Mỹ), chúng tôi xác định lợi nhuận của công ty tạo ra từ tài sản vô hình (loại bỏ lợi nhuận tạo ra từ các tài sản hữu hình). Giá trị thương hiệu công ty được xác định từ con số này sau khi phân bổ hệ số đóng góp của thương hiệu trong từng ngành và hệ số P/E trung bình của ngành đó tại thời điểm tính toán.