Từ năm 2016, hằng năm Forbes Việt Nam thực hiện bảng xếp hạng các thương hiệu giá trị nhất và liên tục mở rộng đối tượng tính toán. Trong lần thứ sáu thực hiện danh sách thương hiệu, Forbes Việt Nam có một điều chỉnh quan trọng. Thay vì đưa ra một danh sách với các công ty trong nhiều ngành, mỗi năm Forbes Việt Nam tính toán giá trị thương hiệu các công ty trong một lĩnh vực cụ thể và các năm sau đó xoay vòng sang các lĩnh vực khác. Sự điều chỉnh này nhằm mở rộng đối tượng tính toán. Năm 2021, danh sách tính toán ngành tài chính.

25 thương hiệu tài chính dẫn đầu

Hiển thị theo:

25 thương hiệu tài chính dẫn đầu

Xem
12
mục
tên công ty
ngành hàng
Năm thành lập
Giá trị thương hiệu

Danh sách có sự hỗ trợ tính toán định lượng của FiinGroup

Trong lần thứ sáu thực hiện danh sách những thương hiệu dẫn đầu, Forbes Việt Nam có một điều chỉnh. Thay vì tính toán danh sách đa ngành như trước đây, Forbes Việt Nam tính toán giá trị thương hiệu của các công ty trong một lĩnh vực cụ thể. Sự điều chỉnh này nhằm mở rộng đối tượng tính toán và tập trung vào từng lĩnh vực.

Năm 2021, Forbes Việt Nam tính toán danh sách 25 thương hiệu dẫn đầu ngành tài chính. Sử dụng phương pháp của Forbes (Mỹ), Forbes Việt Nam định lượng giá trị của một thương hiệu thông qua những số liệu tài chính, dựa trên khả năng tạo ra lợi nhuận. Theo nguyên tắc chung, lợi nhuận của các doanh nghiệp có phần tạo ra từ tài sản hữu hình và vô hình. Vì vậy, thương hiệu có đóng góp vào lợi nhuận, đó là giá trị thương hiệu.

Để tính toán, chúng tôi xác định lợi nhuận tạo ra từ tài sản vô hình (loại bỏ lợi nhuận tạo ra từ các tài sản hữu hình). Giá trị thương hiệu được xác định từ lợi nhuận ở trên sau khi phân bổ hệ số đóng góp của thương hiệu trong từng ngành và hệ số P/E trung bình của ngành đó tại thời điểm tính toán. Forbes Việt Nam cảm ơn FiinGroup đã hỗ trợ quá trình tính toán.