forbes-logo

Đề cử nhân vật cho danh sách Under 30 năm 2022 của Forbes Việt Nam.

Đề cử ứng viên cho danh sách Forbes Vietnam 30 Under 30 2022 đã kết thúc ngày 20.11.2021.
Danh sách sẽ được Forbes Việt Nam dự kiến công bố vào tháng 2.2022