1:30 PM – 1:45 PM

Diễn văn khai mạc và mở màn

Một lãnh đạo cấp cao của chính quyền sẽ chia sẻ trọng tâm chính sách, giải pháp phục hồi kinh tế, các lựa chọn ưu tiên phát triển của TP.HCM sau dịch bệnh để thành phố tiếp tục trong vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.